Hierontapaikka Robert Appelgren Potilasrekisterin Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Hierontapaikka Robert Appelgren

Vihdintie 3

03100 Nummela

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Robert Appelgren

[email protected]

0408618955

3. Rekisterin nimi

Hierontapaikka Robert Appelgren Potilasrekisteri

4. Potilasrekisterin käyttötarkoitus ja potilastietojen käsittelyn peruste

Potilasrekisterin käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen.

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään ensisijaisesti asiakkaan/potilaan turvalliseen hoitamiseen ja hoidon laadun varmistamiseen.

5. Potilasrekisteriin tallennetut tiedot

  • rekisteröidyn perustiedot kuten etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sukupuoli, asiakasnumero;
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
  • rekisteröityä koskevat suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • rekisteröidyn antamat esitietolomakkeessa kysytyt taustatiedot koskien rekisteröidyn terveydentilaa: fyysinen kiputila asteikolla 0 – 10, diagnosoidut sairaudet ja diagnoosien toteamisaika.
  • hierojan esitietolomakkeeseen täyttämät rekisteröidyn terveyttä koskevat taustatiedot: alkutilanne, ryhti, liikkuvuus, palpoitu kipu ja jännitys ja mahdolliset säteilyoireet, ongelmanmäärittely, tavoitteet, hierojan antama ohjaus ja neuvonta sekä hieronnan toteutusta koskevat tiedot.
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä toteutetuista ja tilatuista palveluista.
  • rekisteröidyn asiointiin ja hoitoon liityvät tiedot kuten palvelun (hoidon) toteuttanut hieroja, hoitokäyntiä koskevat tiedot ja hoidon toteuttamiseen liittyvät hierojan tekemät relevantit kirjaukset rekisteröityyn ja hänen kulloiseenkin terveydentilaan liittyen.

6. Mistä saan tietoja?

Saan tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutan ja siirrän tietoja sekä siirränkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Hyödynnän henkilötietojen käsittelyssä alihankkijaa. Olen ulkoistanut IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.(alkaen 10.1.2022)

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin huolehdin tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Miten suojaan tiedot ja miten pitkään niitä säilytän?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön oikeudet ovat vain minulla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain minä. Fyysiset henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti lukkojen takana.(STM asetus potilasasiakirjoista §10/1)

Potilastietoja, joiden osalta Hierontapaikka Robert Appelgren toimii rekisterinpitäjänä, säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettaman potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti, pääosin vähintään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä. Asiakastietojen osalta säilytän henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Hierontapaikka Robert Appelgren välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

Arvioin tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioonottaen. Tämän lisäksi huolehdin ,ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisen tai hävitän tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on pääsy itselläsi tietoihisi, voit muokata tietojasi itse. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen peruuttamisen ajankohtaa.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada suostumuksellasi antamasi tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.